• książka

Wiara w Boga we współczesnym świecie

Autor: Gerhard Kardynał Müller

Wprowadzenie Wykłady Lubelskie Bóg w Chrystusie - zbawienie świata? Bóg jest umarły i żyje Odniesienie do transcendencji i godność ludzka Dlaczego problematyzujemy pytanie o Boga? Czas pomyśleć o Bogu 1. Wiara w kraju, w którym kocha się wolność... czytaj wiecej

Wiara w Boga we współczesnym świecie - okładka książki
68.99 zł
 • Wyślemy w czasie: 24h
 • Status: Pozycja dostępna

Wprowadzenie

Wykłady Lubelskie
Bóg w Chrystusie - zbawienie świata?
Bóg jest umarły i żyje
Odniesienie do transcendencji i godność ludzka
Dlaczego problematyzujemy pytanie o Boga?
Czas pomyśleć o Bogu

1. Wiara w kraju, w którym kocha się wolność
Polska - przykład chrześcijańskiego humanizmu
Bóg i ludzka godność
Światowość bez transcendencji jest ponura – Transcendencja bez światowości jest pozbawiona umiejscowienia
W katolickiej Polsce - pierwsza demokratyczna konstytucja w Europie
Wiara w Boga otwiera na przyszłość
Bóg a pytanie o sens
Zadanie teologii, by myśleć wiarą
Dlaczego rozum pomaga wierze
Jak dalece wiara jest dogmatyczna
Perspektywa widza czy uczestnika?
Teologia służy poznaniu Boga jako prawdy i życia

2. Wierzę w Boga
Bóg - absolutna tajemnica
Poznanie Boga jako tajemnica
Boskie człowieczeństwo w Jezusie Chrystusie
Bóg objawia w całkowitej immanencji
swoją pełną transcendencję
"Ja” w wierze
Teologia - nauka o Bogu jako początku i celu człowieka
Wiara jako nawiązanie relacji z Bogiem
Konkretność wiary we chrzcie

3. Tradycja kościelna - medium wiary
Oświecenie przez tradycję
Historyczność Objawienia - katolicka zasada tradycji
Tradycja jako odpowiedź
na wierność Boga wobec swojego ludu
Tradycja i teraźniejszość Kościoła
Tradycja w dyskusji ekumenicznej

4. Gdzie jest Bóg w świeckiej epoce?
Bóg w/ponad czasem
Obecność Boga w czasie
Post-chrześcijański przełom czasów?
Nowoczesność - pożegnanie z chrześcijaństwem i sprzeciw wobec niego?
Wybór między "religijną” a "świecką” wizją totalną świata
Sprzeciw chrześcijańskiego humanizmu
Dwie przeciwstawne opcje - naturalna i nadprzyrodzona?
Wyznawcy religii przeciw racjonalistom?
Wiara tylko pewną opcją?
Niemożność funkcjonalizacji Boga
Co jeśli Bóg byłby umarły?
Czy stary nadczłowiek wciąż żyje?
Powrót bogów?
Świadectwo o jednym, osobowym Bogu
Wiara jest świecka
Świeckość jako sprzeciw wobec wiary w Boga?
Wiara jest rzeczywiście opcją
Kiedy chrześcijaństwo wkroczyło w pluralistyczny świat

5. Czy wiara w Boga jest obcym ciałem w naszych czasach?
Czy chrześcijaństwo ma jedynie immanentne pochodzenie?
Geneza i ważność wiary w jednego Boga
Co oznacza termin "chrześcijański Zachód”?
Ideologiczna alternatywna koncepcja
dla chrześcijańskiego Zachodu
Zgorszenie historyczną konkretnością Boga
Wiara chroni rozum przed popadnięciem w irracjonalność
Wątpliwe oferty pokojowe i kompromisy
Wyobcowanie od Kościoła
Sekularyzacja - nieodwracalny proces?
Czy monoteizm jest wyjątkowy?
Czy przypowieść o pierścieniu jest rozwiązaniem?
Prawda nie działa na drugim świecie, ale w tolerancji
Czy wiara w jedynego Boga czyni nietolerancyjnym?
Bóg Objawienia czy deizmu?
Wiara w Boga i obraz człowieka
Osobowy Bóg i uzasadnienie praw człowieka
Człowiek jest istotą poszukującą prawdy
Przewrót w totalitaryzm
Obraz człowieka i wiara w Boga
Czy Oświecenie zatriumfowało nad wiarą?
Historyczne uwarunkowanie Oświecenia
Gdzie drogi radykalnie się rozdzielają
Zwrot ku wykluczającemu antyklerykalizmowi
Kto nie wie, kim jest człowiek, nie może uzasadnić swoich praw
Jaka jest istota człowieka?
Wiara w Boga chroni demokrację przed totalitaryzmem
Wiara w osobowego Boga jest więcej niż na czasie
Czy świat jest bogiem?
Człowiek zamiast Boga albo diabła?
Człowieczeństwo wiary w Boga
Czy wiara nadal pasuje do naszych czasów?

6."Bóg chrześcijan przed Sądem”
Oskarżenie w największym procesie pokazowym wszystkich czasów
Przejściowy raport z przebiegu procesu
Mowa obrończa za oświeceniem przez Oświecenie
Oświecenie rozumu przez wiarę
Człowieku, kimże ty jesteś,
byś mógł się spierać z Bogiem? (Rz 9,20)
Katolicko-protestanckie przeciwieństwo
w podejściu do czasów współczesnych?
Łaska i autonomia we współczesnych czasach
Korzenie antymetafizycznego sceptycyzmu
Humanizm bez Boga?
Człowiek nie w centrum kosmosu - ale mocno w centrum uwagi Stwórcy

7. Samosekularyzacja chrześcijaństwa
czy rozwój jego świeckiego znaczenia?
Uświatowienie wiary?
Zgodność ze społeczeństwem - pieczęć aprobaty Kościoła na"dziś”?
Zgorszenie krzyża
Prawdziwa tolerancja to szacunek dla sumienia innych
Reinterpretacja chrześcijaństwa:
Operacja zakończona powodzeniem - pacjent nie żyje
Napięcie między naukami przyrodniczymi a teologią?

8. Wiara teologalna czy religia naturalna?
Wiara jako osobista relacja do osoby Boga
Religijno-moralna konstytucja człowieka jako warunek wiary
Redukcja wiary objawionej do ludzkiej religii?
Niemożność wynikania wiary z religijnego a priori
Jedna religia świata jest jedynie ludzką konstrukcją
Czy wiara objawiona opiera się na doświadczeniu sakralności?
Religia jako odniesienie do wiary
Religia jako cnota moralna
Ciągłości od religii do wiary
Odróżnienie religii w idei Boga
Religia czasów współczesnych, która czyni człowieka bogiem
Religia jako duchowa potencjalność do słuchania Słowa Bożego
Wiara jako relacja do"Ty” Boga
Pytanie o Boga pozostaje aktualne
Odpowiedź na kwestię ludzkiej egzystencji w świetle Chrystusa

9. Prawda i wolność wyznania - dwie strony medalu
Alternatywa dla odczarowania?

10. Wiara i rozum - w encyklice Fides et ratio
Bóg udziela się nam w swoim SŁOWIE
Konieczność przyporządkowania rozumu i wiary
Aktualność nowej ewangelizacji
Prawda Boża jest zbawieniem człowieka

11. Wiara w Boga jest czymś więcej niż na miarę czasów
Nieuniknione pytanie
Przed decyzją
Czy możemy pokładać nadzieję w Bogu
w obliczu niesprawiedliwości na świecie?
W wierze chodzi o być i nie być
Bóg nas nie frustruje

12. Wiara w Boga - pomiędzy Internetem a pieniędzmi
Podany tytuł zawiera trzy pikantne aluzje
Wszechobecność pytania o Boga
Bóg - w pytaniach filozoficznych
Reakcje na wojujący ateizm

13. Nasza droga do Boga
Włączyć GPS rozumu
Myślenie jest byciem w drodze rozumu
Interakcja między filozofią a teologią
Wcielenie jako uniwersalna werbalizacja Objawienia
Powstanie nauki o wierze
Sens Praeambula fidei
Geneza hellenizacji w samym Objawieniu
Mądrość świata w sprzeczności wobec mądrości Bożej
Historyczna głębia filozoficzno-teologiczna dialogu
Dowody na istnienie Boga jako drogi do Boga albo jako myślenie, które zatrzymało się na drodze
Różnica wyznaniowa w relacji wiara-rozum
Wolność i samoprzyczynowość duchowego stworzenia
Wolność Boga w relacji do stworzenia
Dowodem na istnienie Boga są spotkania z Bogiem
Pytanie o sens bytu jest drogą myślenia ku Bogu

14. Dlaczego wiara zawsze zakłada rozum i go doskonali
Destrukcja teologii filozoficznej?
Protest teologii reformacyjnej
Los teologii naturalnej aż do jej"końca”
Teologia naturalna jako oznaka nieuniknionego problemu
Nowa perspektywa u Eberharda Jüngela
Różnice katolicko-reformacyjne
Funkcja teologii naturalnej u Tomasza z Akwinu.
Formalny przedmiot teologii Objawienia
Rozum w służbie nauki wiary
Formalny przedmiot filozofii
Potrzeba teologii filozoficznej
Struktura stworzonego intelektu
Historiozbawcza pewność rozumu
Podstawy biblijne teologii naturalnej
Zakres teologii naturalnej
Pytanie o istnienie Boga
Uzupełniające pytanie o istotę Boga
Analogia bytu
Nie-realna relacja
Naturalne poznanie Boga

15. Żywy Bóg w swoim samoobjawieniu:
Jestem, który jestem
Słowo"Bóg” w języku ludzi
Radykalny kryzys wiary -
Bóg pomiędzy wątpliwością a negacją
Kto ma uszy do słuchania [...] (Mk 4,23)
Czym jest bóg
Kim jest Bóg w wierze chrześcijańskiej?
Nowe pytanie: Kim jest Bóg?
Bóg objawia się - jestem, który jestem
Nigdy nie spalający się krzew
Czy osoba Boga jest pozostałością antropomorfizmu?
Lud Boży jako pośrednik wiary w osobowego Boga
Wyjątkowość Izraela jest zakorzeniona w jego wybraniu
Jezus Chrystus - Deus et homo
Jezus Chrystus - eschatologiczne objawienie
jestem, który jestem
Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego
Wyjaśnienia teologiczne
Katolickie essentials
Kim jest dla nas dzisiaj Bóg?
Jak powinniśmy się zachowywać w epoce zsekularyzowanej?

16. Bóg jest miłością - na temat encykliki Deus caritas est
Jedność miłości w historii stworzenia i zbawienia
Jedność w Chrystusie
Kościół jest wspólnotą w miłości Bożej
Z Chrystusem przezwyciężyć nieludzkość
Miłość Chrystusa przynagla nas: o miłości bliźniego

17. Jeden i Trójjedyny Bóg
Krytyka wiary w Trójcę
Krytyka wewnątrzchrześcijańska
Od Trójcy ekonomicznej do immanentnej
Syn Ojca, zrodzony - nie stworzony
Wpływ wiary w Trójcę na samorozumienie człowieka
Spełnienie człowieka w Trójjedynym Bogu

18. Pośrednictwo w Bogu-Człowieku Chrystusie
Narodziny "epoki nowożytnej” ze zwrotem antropocentrycznym
"Epoka nowożytna” jako problem uzasadnienia wiary chrześcijańskiej
Metafizyka wydarzenia i historyczność ludzkiego rozumu
Spotkanie Boga w człowieku Jezusie - Geneza przełomu antropologicznego
Ontologiczna przyczyna i dialogiczna realizacja istoty osoby

19. Jeśli istnieje zło, to istnieje Bóg
Teodycea albo Bóg jako zbawienie świata
Kwestie teologiczno-dogmatyczne
Teologiczno-filozoficzne przesłanki współczesnej nauki przyrodniczej
Zło w całościowej interpretacji rzeczywistości
Utrata historiozbawczego podejścia we współczesnych zapytaniach teodycei
Trzy metafizyczne modele podstawowe relacji świata do Boga
Możliwa przyczyna zła w dobrym stworzeniu
Stanowisko wierzącego wobec zła
Tak dla wolności
Zaufanie do Boga
Postawa modlącego

20. Kościół - Boży znak wśród narodów
Fundacja Boża - nie organizacja pozarządowa (NGO)
Wolność religijna w społeczeństwie pluralistycznym
Kościół Boży - orędownik wolności człowieka
Humanizacja poprzez wiarę w Boga
Misja prawdy i miłości
Bóg powołał człowieka do miłości
 
Słowo końcowe do słuchaczy i czytelników tych wykładów

 • Wydawca:Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
 • Autor:Gerhard Kardynał Müller
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: twarda
 • Ilość stron: 456
 • Wymiar: 167x240 mm
 • EAN:9788380618770
 • ISBN: 978-83-8061-877-0
 • Data: 2021-01-19
 • ID: 485876
Przesyłka Krajowa:

Poczta Polska - odbiór w placówce pocztowej

Czas transportu** 2-3 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 9,90 8,90 7,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 9,90 8,90 7,90 gratis!
Pobranie 12,90 11,90 10,90 gratis!

KURIER Pocztex – dostawa do klienta

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 10,90 9,90 8,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 10,90 9,90 8,90 gratis!
Pobranie 13,90 11,90 10,90 gratis!

ORLEN Paczka – odbiór w punkcie

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 9,70 8,70 8,70 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 9,70 8,70 8,70 gratis!
Pobranie*** 11,70 10,70 10,70 gratis!

Paczkomaty 24/7 InPost

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149,99 od 150 od 240 od 299
Przelew 12,90 12,90 12,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 12,90 12,90 12,90 gratis!
Pobranie 13,90 13,90 13,90 gratis!

Przesyłka kurierska INPOST – dostawa do klienta

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 12,90 12,90 12,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 12,90 12,90 12,90 gratis!
Pobranie 13,90 13,90 13,90 gratis!

Przesyłka kurierska GLS – dostawa do klienta

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 19,90 19,90 19,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 19,90 19,90 19,90 gratis!
Pobranie 21,90 21,90 21,90 gratis!
Przesyłka Zagraniczna:
Poczta Polska przesyłka zagraniczna
Czas transportu** 6-7 dni robocze
Karta wyliczany automatycznie
* Koszt dostawy wg wartości zamówionych towarów (ceny brutto w PLN)
** UWAGA: Całkowity czas realizacji zamówienia to suma czasu potrzebnego na skompletowanie, zapakowanie i dostarczenie zamowienia do firmy pocztowej lub kurierskiej (oznaczony przy każdym produkcie - wyślemy w czasie: 24 h, 48 h, 2-4 dni, 3-5 dni, 7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni) i czasu potrzebnego firmie pocztowej lub kurierskiej na dostarczenie przesyłki do nabywcy (czas transportu podany w tabeli). Podane informacje o czasie realizacji liczone są w dniach roboczych.
Koszt dostawy na paragonie/fakturze zostanie wliczony proporcjonalnie do cen towarów.
*** Płatność za pobraniem do 400 zł

Czas realizacji zamówienia
=
skompletowanie, zapakowanie i dostarczenie zamowienia do firmy pocztowej lub kurierskiej
+
czas transportu przez pocztę lub kuriera
Inni Klienci kupili również
Podobne produkty