• książka

Język grecki Nowego Testamentu. Tom 1-2. KOMPLET

Autor: ks. Andrzej Piwowar

Wstęp Wykaz skrótów LEKCJA 1 1. Alfabet grecki – 2. Przydech (spiritus) – 3. Akcent – 4. Prawa głosowe – 5. ̔Η κοινὴ διάλεκτος – Ćwiczenia LEKCJA 2 1. Dwie grupy czasowników w języku greckim – 2. Wprowadzenie do fleksji czasownika (koniugacje)... czytaj wiecej

Język grecki Nowego Testamentu. - okładka książki
 • Wyślemy w czasie: -
 • Status: Pozycja niedostępna
Pozycja niedostęna

Wstęp
Wykaz skrótów


LEKCJA 1
1. Alfabet grecki – 2. Przydech (spiritus) – 3. Akcent – 4. Prawa głosowe –
5. ̔Η κοινὴ διάλεκτος – Ćwiczenia


LEKCJA 2
1. Dwie grupy czasowników w języku greckim – 2. Wprowadzenie do fleksji czasownika (koniugacje) – 3. Wprowadzenie do fleksji rzeczownika (deklinacje) – 4. Przypadki – 5. Rodzaj gramatyczny – 6. Rodzajnik – 7. Deklinacja rodzajnika – 8. Znaki interpunkcyjne – Ćwiczenia


LEKCJA 3
1. Znaczenie i użycie indicativus praesentis – 2. Temat praesentis a temat słowny czasownika – 3. Końcówki osobowe strony czynnej – 4. Indicativus praesentis activi czasownika λύω – 5. Indicativus praesentis czasownika εἰμί – 6. II deklinacja – rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -ος – 7. Użycie nominatiwu – 8. Orzeczenie nominalne – 9. Użycie orzeczeniowe (predykatywne) przymiotnika – 10. Użycie przydawkowe (atrybutywne) przymiotnika – 11. Substantywizacja przymiotników –
Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 4
1. Indicativus imperfecti – 2. Indicativus imperfecti activi czasownika λύω –
3. Powiększenie (przedrostek ἐ-) – 4. Indicativus imperfecti czasownika εἰμί – 5. Czasowniki złożone – 6. Odmiana rzeczowników II deklinacji rodzaju nijakiego zakończonych na -ον – 7. Zasada zgodności podmiotu w rodzaju nijakim z orzeczeniem – 8. Zaimek względny określony –
9. Genetivus – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 5
1. Indicativus futuri – 2. Indicativus futuri activi czasownika λύω – 3. Indicativus futuri czasownika εἰμί – 4. Czasowniki o tematach praesentis zakończonych na -ζ – 5. Rzeczowniki ściągnięte (kontrahowane) II deklinacji – 6. Dativus – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 6
1. Imperativus praesentis – 2. Imperativus praesentis activi czasownika λύω – 3. Imperativus praesenstis czasownika εἰμί – 4. I deklinacja – 5. Odmiana przymiotników – 6. Imiona własne obcego pochodzenia – 7. Accusativus – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 7
1. Użycie koniunktiwu w grece nowotestamentalnej – 2. Coniunctivus praesentis activi czasownika λύω – 3. Coniunctivus praesentis czasownika εἰμί – 4. Zaimki wskazujące – 5. Odmiana rzeczowników I deklinacji rodzaju męskiego – 6. Zaimek osobowy pierwszej osoby – 7. Emfaza i użycie wyraźne zaimka osobowego – 8. Vocativus – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 8
1. Optativus – 2. Optativus praesentis activi czasownika λύω – 3. Optativus praesentis czasownika εἰμί – 4. Zaimek osobowy drugiej osoby – 5. Przymiotnik i zaimek osobowy αὐτός – 6. Użycie zwrotne i niezwrotne αὐτός – 7. Rzeczowniki ściągnięte (kontrahowane) I deklinacji –
Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 9
1. Infinitivus (bezokolicznik) – 2. Infinitivus praesentis activi czasownika λύω – 3. Infinitivus praesentis czasownika εἰμί – 4. Infinitivus futuri – 5. Infinitivus futuri activi czasownika λύω – 6. Infinitivus futuri czasownika εἰμί – 7. Accusativus cum infinitivo (ACI) – 8. Tryb warunkowy typu realis (warunek rzeczywisty) – 9. III deklinacja – wiadomości ogólne – 10. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat zakończony jest spółgłoską gardłową – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 10
1. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat zakończony jest na -ντ – 2. Participium (imiesłów) – 3. Participium praesentis activi – 4. Participium praesentis activi czasownika λύω – 5. Participium praesentis czasownika εἰμί – 6. Participium futuri activi – 7. Participium futuri activi czasownika λύω – 8. Participium futuri czasownika εἰμί – 9. Użycie participium – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 11
1. Aoristum – 2. Indicativus aoristi activi czasownika λύω – 3. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony spółgłoską wargową – 4. Zaimek pytajny akcentowany τίς – 5. Tryb warunkowy typu irrealis (warunek nierzeczywisty) – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 12
1. Imperativus aoristi activi czasownika λύω – 2. Czasowniki, których temat czasu teraźniejszego zakończony jest na -σσ – 3. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony spółgłoską zębową – 4. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony spółgłoską nosową -ν – 5. Zaimek nieokreślony τις, τι –
Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 13
1. Coniunctivus aoristi activi czasownika λύω – 2. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony spółgłoską płynną (-λ, -ρ) – 3. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jestmzakończony na -ι/-ει – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 14
1. Optativus aoristi activi czasownika λύω – 2. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony na -υ/-ευ – 3. Zaimek względny
uogólniający ὅστις – 4. Tryb warunkowy typu eventualis lub probabilitatis (okres prospektywny – realia futuri) – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 15
1. Infinitivus aoristi activi czasownika λύω – 2. Participium aoristi activi czasownika λύω – 3. Odmiana rzeczowników III deklinacji rodzaju nijakiego, których temat jest zakończony spółgłoską zębową (-τ) – 4. Tryb warunkowy typu potentialis czyli possibilis – 5. Podsumowanie wiadomości o trybach warunkowych w języku greckim – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 16
1. Perfectum – 2. Formowanie perfectum – 3. Indicativus perfecti activi czasownika λύω (perfectum „słabe”) – 4. Indicativus perfecti activi czasownika γράφω (perfectum „mocne”) – 5. Formowanie reduplikacji (zdwojenia) – 6. Zmiany zakończenia tematu spowodowane przez dodanie -k- – 7. Zaimki zwrotne ἐμαυτοῦ, σεαυτοῦ i ἑαυτοῦ – 8. Zaimek wyrażający wzajemność ἀλλήλων – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 17
1. Plusquamperfectum – 2. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat zakończony jest dyftongiem – 3. Zaimek wskazujący ὅδε – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 18
1. Infinitivus perfecti activi czasownika λύω – 2. Participium perfecti activi czasownika λύω – 3. Coniunctivus perfecti activi czasownika λύω – 4. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony na -ες – 5. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony na -ασ i -οσ – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 19
1. Strona medialna – 2. Indicativus praesentis medii czasownika λύω –
3. Odmiana przymiotników II kategorii, których temat jest zakończony na -αντ – 4. Liczebniki w języku greckim – 5. Deklinacja liczebnika εἷς – 6. Zaimki i przymiotniki dzierżawcze ἐμός, ἡμέτερος, σός i ὑμέτερος – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 20
1. Indicativus imperfecti medii czasownika λύω – 2. Imperativus praesentis medii czasownika λύω – 3. Odmiana przymiotników II kategorii o trzech zakończeniach, których temat jest zakończony na -οντ – 4. Odmiana liczebników głównych δύο, τρεῖς i τέσσαρες – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 21
1. Coniunctivus praesentis medii czasownika λύω – 2. Optativus praesentis medii czasownika λύω – 3. Odmiana przymiotników II kategorii o trzech zakończeniach, których temat jest zakończony na -υ/-ευ – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 22
1. Participium praesentis medii czasownika λύω – 2. Infinitivus praesentis medii czasownika λύω – 3. Odmiana przymiotnika nieregularnego μέγας, μεγάλη, μέγα – 4. Odmiana przymiotnika πολύς, πολλή, πολύ – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 23
1. Indicativus futuri medii czasownika λύω – 2. Infinitivus futuri medii czasownika λύω – 3. Participium futuri medii czasownika λύω – 4. Odmiana przymiotników I kategorii o dwóch zakończeniach – 5. Alfa privativum – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 24
1. Indicativus aoristi medii czasownika λύω – 2. Imperativus aoristi medii czasownika λύω – 3. Odmiana przymiotników II kategorii o dwóch zakończeniach – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 25
1. Coniunctivus aoristi medii czasownika λύω – 2. Optativus aoristi medii czasownika λύω – 3. Odmiana rzeczownika μάρτυς – 4. Przymiotniki II kategorii o trzech zakończeniach, których temat jest zakończony na -ν – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 26
1. Participium aoristi medii czasownika λύω – 2. Infinitivus aoristi medii czasownika λύω – 3. Stopień wyższy przymiotników nieregularnych –
4. Dwie formy porównania przymiotników – 5. Inne użycie stopnia wyższego przymiotnika – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 27
1. Indicativus perfecti medii czasownika λύω – 2. Indicativus plusquamperfecti medii czasownika λύω – 3. Participium perfecti medii czasownika λύω – 4. Tworzenie perfectum strony medialnej czasowników, których tematy są zakończone spółgłoskami gardłowymi, wargowymi, zębowymi, nosowymi i płynnymi – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 28
1. Imperativus perfecti medii czasownika λύω – 2. Infinitivus perfecti medii czasownika λύω – 3. Coniunctivus i optativus perfecti medii czasownika λύω – 4. Stopień najwyższy przymiotników nieregularnych (gradus superlativus) – 5. Użycie przysłówka μᾶλλον do tworzenia stopnia wyższego przymiotników – 6. Użycie przysłówka ὥστε – zdania wynikowe i skutkowe – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 29
1. Strona bierna – 2. Indicativus praesentis passivi czasownika λύω –
3. Indicativus imperfecti passivi czasownika λύω – 4. Imperativus praesentis passivi czasownika λύω – 5. Coniunctivus praesentis passivi czasownika λύω – 6. Optativus praesentis passivi czasownika λύω – 7. Participium praesentis passivi czasownika λύω – 8. Infinitivus praesentis passivi czasownika λύω – 9. Odmiana przymiotników ściągniętych I kategorii – 10. Spójnik zdań czasowych ὅταν – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 30
1. Strona bierna aorystu „słabego” i „mocnego” – 2. Indicativus aoristi passivi czasownika λύω – 3. Imperativus aoristi passivi czasownika
λύω – 4. Odmiana przymiotników ściągniętych – ciąg dalszy – 5. Użycie genetiwu – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 31
1. Coniunctivus aoristi passivi czasownika λύω – 2. Optativus aoristi passivi czasownika λύω – 3. Odmiana rzeczownika χάρις – 4. Użycie
datiwu – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 32
1. Participium aoristi passivi czasownika λύω – 2. Infinitivus aoristi passivi czasownika λύω – 3. Reguły tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników – stopniowanie tematowe – 4. Odmiana rzeczownika χείρ – 5. Użycie akusatiwu – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 33
1. Aoryst strony biernej „mocny” – 2. Formy aorystu strony biernej czasownika γράφω – 3. Odmiana rzeczownika ἀνήρ – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 34
1. Indicativus futuri passivi czasownika λύω – 2. Participium futuri passivi czasownika λύω – 3. Infinitivus futuri passivi czasownika λύω – 4. Formy futurum strony biernej czasowników tworzących aoryst „mocny” strony biernej – 5. Użycie koniunktiwu – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 35
1. Formy perfectum i plusquamperfectum strony biernej – 2. Użycie urzeczownikowionego bezokolicznika – 3. Formy podstawowe czasownika – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 36
1. Formy strony czynnej aorystu asygmatycznego – tematycznego, zwanego też „mocnym” – 2. Formy aoristi activi czasownika βάλλω – 3. Formy podstawowe czasownika βάλλω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 37
1. Formy strony medialnej aorystu asygmatycznego („mocnego”) – 2. Czasownik nieregularny ἄγω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 38
1. Czasowniki deponentia – 2. Genetivus absolutus – 3. Czasownik nieregularny ἔρχομαι – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 39
1. Verba contracta (czasowniki ściągnięte) – 2. Reguły ściągnięcia tematów czasowników zakończonych na -ε – 3. Formy podstawowe czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -ε – 4. Formy praesentis activi czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -ε – 5. Czasownik nieregularny γίνομαι – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 40
1. Formy praesentis medii/passivi czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -ε – 2. Czasowniki dwuzgłoskowe o tematach zakończonych na -ε – 3. Czasowniki nieregularne καλέω i δέω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 41
1. Futurum activi i medii czasowników o tematach słownych zakończonych spółgłoskami płynnymi i nosowymi (futurum asygmatyczne) – 2. Aoristum activi i medii czasowników o tematach słownych zakończonych spółgłoską płynną i nosową – 3. Użycie optatiwu – 4. Czasowniki nieregularne στέλλω, κρίνω i ἀγγέλλω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 42
1. Reguły ściągnięcia tematów czasowników zakończonych na -α – 2. Formy podstawowe czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -α – 3. Formy praesentis activi czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -α – 4. Czasowniki nieregularne ὁράω i ἔχω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 43
1. Formy praesentis medii/passivi czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -α – 2. Czasowniki nieregularne λέγω i αἴρω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 44
1. Reguły ściągnięcia tematów czasowników zakończonych na -ο – 2. Formy podstawowe czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -ο – 3. Formy praesentis activi czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -ο – 4. Czasowniki nieregularne φέρω i ἐγείρω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 45
1. Formy praesentis medii/passivi czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -ο – 2. Konstrukcja peryfrastyczna (opisowa) – 3. Czasowniki nieregularne λαμβάνω i ἀποθνῄσκω – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 46
1. Aoryst rdzeniowy (atematyczny lub pierwiastkowy) – 2. Formy aorystu strony czynnej czasownika γινώσκω – 3. Formy aorystu strony czynnej
czasownika βαίνω – 4. Czasowniki nieregularne γινώσκω i βαίνω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 47
1. Czasownik οἶδα: formy perfectum – znaczenie czasu teraźniejszego – 2. Formy czasownika οἶδα – 3. Inne czasowniki, które mają formę perfectum i znaczenie czasu teraźniejszego – 4. Czasowniki nieregularne πορεύομαι i πίπτω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 48
1. Czasowniki zakończone na -μι – II koniugacja (atematyczna, bezspójkowa) – 2. Formy praesentis activi czasownika δίδωμι – 3. Formy aoristi activi czasownika δίδωμι – 4. Czasowniki nieregularne δίδωμι i ἀποκτείνω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 49
1. Formy praesentis medii/passivi czasownika δίδωμι – 2. Indicativus aoristi medii czasownika δίδωμι – 3. Czasowniki nieregularne ζάω i ἀνοίγω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 50
1. Formy praesentis activi czasownika τίθημι – 2. Formy aoristi activi czasownika τίθημι – 3. Czasowniki nieregularne τίθημι i πίνω – Słowniczek
– Ćwiczenia


LEKCJA 51

1. Formy praesentis medii/passivi czasownika τίθημι – 2. Formy aoristi medii czasownika τίθημι – 3. Formy praesentis passivi
czasownika κεῖμαι – 4. Czasowniki nieregularne πείθω i σπείρω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 52
1. Formy podstawowe czasownika ἵστημι – 2. Formy praesentis activi czasownika ἵστημι – znaczenie przechodnie – 3. Formy aoristi activi czasownika ἵστημι – 4. Indicativus perfecti activi czasownika ἵστημι – 5. Czasownik nieregularny πάσχω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 53
1. Formy praesentis medii/passivi czasownika ἵστημι – 2. Czasowniki ἱστάνω i στήκω – 3. Czasowniki nieregularne χαίρω, ἁμαρτάνω i κλαίω – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 54
1. Formy praesentis activi czasownika δείκνυμι – 2. Inne czasowniki, które odmieniają się w praesens jak δείκνυμι – 3. Czasowniki nieregularne δείκνυμι, ἀπόλλυμι, ὀμνύμι, στρέφω i φαίνω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 55
1. Formy praesentis medii/passivi czasownika δείκνυμι – 2. Czasowniki nieregularne φεύγω, ἥκω i μανθάνω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 56
1. Formy praesentis activi czasownika ἵημι – 2. Formy aoristi activi czasownika ἵημι – 3. Formy praesentis med./pass. czasownika ἵημι – 4. Formy aoristi medii czasownika ἵημι – 5. Czasowniki nieregularne ἵημι, αἱρέω/αἱρέομαι i λείπω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 57
1. Formy czasownika φημί – 2. Formy czasownika εἶμι – 3. Stopień wyższy i najwyższy przysłówków – 4. Czasownik nieregularny πίμπλημι – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 58
1. Formy praesentis medii/passivi (deponens) czasownika δύναμαι – 2. Formy nieregularne stopnia wyższego i najwyższego przysłówków – 3. Czasowniki nieregularne μιμνῄσκομαι i τρέχω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 59
1. Formy praesentis medii/passivi (deponens) czasownika κάθημαι – 2. Czasowniki nieregularne κάθημαι, ἐλέγχω, τρέπω, τίκτω i κερδαίνω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 60
1. Czasowniki nieregularne χέω, ἐσθίω, εὑρίσκω, ξεραίνω, καίω, τυγχάνω i ἐάω – Słowniczek – Ćwiczenia


Indeks tekstów cytowanych
Indeks rzeczowy
Bibliografia

 

 

SPIS TREŚCI TOM II
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 3
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 4
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 5
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 6
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 7
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 8
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 9
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 10
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 11
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 12
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 13
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 14
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 15
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 16
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 17
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 18
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 19
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 20
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 21
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 22
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 23
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 24
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 25
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 26
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 27
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 28
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 29
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 30
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 31
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 32
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 33
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 34
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 35
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 36
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 37
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 38
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 39
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 40
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 41
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 42
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 43
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 44
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 45
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 46
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 47
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 48
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 49
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 50
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 51
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 52
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 53
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 54
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 55
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 56
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 57
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 58
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 59
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 60
Słownik
Paradygmaty 1
Paradygmaty 2
Paradygmaty 3
Aneks 1
Aneks 2

 • Wydawca:Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
 • Autor:ks. Andrzej Piwowar
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: twarda
 • Ilość stron: 1072
 • Wymiar: 215x300 mm
 • EAN:9788382880588
 • ISBN: 978-83-8288-058-8
 • Data: 2023-02-07
 • ID: 552487
Przesyłka Krajowa:

Poczta Polska - odbiór w placówce pocztowej

Czas transportu** 2-3 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 9,90 8,90 7,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 9,90 8,90 7,90 gratis!
Pobranie 12,90 11,90 10,90 gratis!

KURIER Pocztex – dostawa do klienta

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 10,90 9,90 8,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 10,90 9,90 8,90 gratis!
Pobranie 13,90 11,90 10,90 gratis!

ORLEN Paczka – odbiór w punkcie

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 9,70 8,70 8,70 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 9,70 8,70 8,70 gratis!
Pobranie*** 11,70 10,70 10,70 gratis!

Paczkomaty 24/7 InPost

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149,99 od 150 od 240 od 299
Przelew 12,90 12,90 12,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 12,90 12,90 12,90 gratis!
Pobranie 13,90 13,90 13,90 gratis!

Przesyłka kurierska INPOST – dostawa do klienta

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 12,90 12,90 12,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 12,90 12,90 12,90 gratis!
Pobranie 13,90 13,90 13,90 gratis!

Przesyłka kurierska GLS – dostawa do klienta

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 19,90 19,90 19,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 19,90 19,90 19,90 gratis!
Pobranie 21,90 21,90 21,90 gratis!
Przesyłka Zagraniczna:
Poczta Polska przesyłka zagraniczna
Czas transportu** 6-7 dni robocze
Karta wyliczany automatycznie
* Koszt dostawy wg wartości zamówionych towarów (ceny brutto w PLN)
** UWAGA: Całkowity czas realizacji zamówienia to suma czasu potrzebnego na skompletowanie, zapakowanie i dostarczenie zamowienia do firmy pocztowej lub kurierskiej (oznaczony przy każdym produkcie - wyślemy w czasie: 24 h, 48 h, 2-4 dni, 3-5 dni, 7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni) i czasu potrzebnego firmie pocztowej lub kurierskiej na dostarczenie przesyłki do nabywcy (czas transportu podany w tabeli). Podane informacje o czasie realizacji liczone są w dniach roboczych.
Koszt dostawy na paragonie/fakturze zostanie wliczony proporcjonalnie do cen towarów.
*** Płatność za pobraniem do 400 zł

Czas realizacji zamówienia
=
skompletowanie, zapakowanie i dostarczenie zamowienia do firmy pocztowej lub kurierskiej
+
czas transportu przez pocztę lub kuriera
Inni Klienci kupili również
Tytuły tego samego autora
Podobne produkty